Darbo sklebimai

ĮSTAIGA IEŠKO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO (-OS) KULTŪRINEI VEIKLAI

REIKALAVIMAI:
1. Darbuotojas, einantis direktoriaus pavaduotojo kultūrinei veiklai pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą meno, humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius kultūros centrų veiklą, bei viešąjį administravimą, korupcijos prevenciją, biudžeto sandarą, strateginio planavimo pagrindus, apskaitą ir atsakomybę, dokumentų rengimą, valdymą, archyvavimą, išmanyti įstaigos struktūros ypatumus, viešuosius pirkimus bei savivaldybės institucijų teisės aktus, susijusius su įstaigos funkcijų vykdymu bei gebėti juos taikyti praktiškai.
1.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius, rengti veiklos planus, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus, rengti išvadas, ataskaitas;
1.4. išmanyti kultūros vadybos, kultūros ir meno projektų administravimo pagrindus;
1.5. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityje;
1.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
1.7. mokėti bent vieną užsienio kalbą;
1.8. turėti dalykinio bendravimo, tarnybinio etiketo, bendravimo psichologijos įgūdžius;
1.9. mokėti atsakingai, savarankiškai, kūrybiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis, būti taktišku ir sąžiningu.

FUNKCIJOS:
1. Direktoriaus pavaduotojo kultūrinei veiklai pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. organizuoja ir kontroliuoja įstaigos kultūrinę veiklą;
1.2. dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strateginius planus;
1.3. tikrina, stebi, vertina, kultūros darbuotojų darbą;
1.4. vadovauja kultūrinių programų ir projektų rengimui ir įgyvendinimui;
1.5. organizuoja įstaigos veiklos plano, renginių tvarkaraščių, kūrybinių ataskaitų sudarymą;
1.6. organizuoja susirinkimus įstaigos veiklos klausimais;
1.7. organizuoja įstaigos dokumentacijos tvarkymą, duomenų, susijusių su įstaigos veikla, kaupimą.
1.8. Pagal kompetenciją ir įgaliojimus tvirtina (pasirašo) parengtus dokumentus ir jų projektus.
1.9. teikia pasiūlymus įstaigos vadovui kultūrinės veiklos programų įgyvendinimo klausimais.
2. Administruoja interneto svetainės www.kkkc.lt skyrių “Apie KKKC” ir jo sritis lietuvių ir anglų kalbomis.
3. Užtikrina Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programos vykdymą.
4. Suderinus su įstaigos vadovu, sudaro kultūrinės veiklos organizavimui reikalingas sutartis.
5. Pagal savo kompetenciją nagrinėja gautus raštus, paklausimus, nustatyta tvarka ruošia ir perduoda registracijai parengtus atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta reikiama informacija.
6. Rūpinasi kultūrinės veiklos vadybininkų kvalifikacijos kėlimu, organizuoja susirinkimus, pasitarimus.
7. Vertina pavaldžių darbuotojų veiklą ir įstatymų nustatyta tvarka teikia išvadas bei pasiūlymus dėl skatinimo, priedų ir priemokų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo.
8. Iš anksto pasirūpina, kad funkcijoms vykdyti būtų įsigytos reikalingos medžiagos, priemonės ar įranga.
9. Informuoja tiesioginį vadovą apie iškilusias problemas, kurių sprendimui nepakanka jo kompetencijos.
10. Informuoja tiesioginį vadovą apie pakitusį darbo procesą, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietoje ir jų poveikį sveikatai.
11. Dalyvauja apmokant naujai priimtus darbuotojus.
12. Kelia savo kvalifikaciją ir gerina žinias, reikalingas funkcijoms vykdyti, domisi naujovėmis, pagal įstaigos vadovo rekomendacijas ir nurodymus, dalyvauja mokymuose.
13. Nutraukiant darbo santykius, tiesioginiam vadovui perduoda visą dokumentaciją, materialines vertybes.
14. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su įstaigos funkcijomis.
15. Pavaduoja įstaigos vadovą, jam nesant (atostogų, komandiruočių, nedarbingumo laikotarpiu ir kt.) ir vykdo įstaigos vadovo pareiginę instrukciją.

Pasiūlymus prašome siųsti: http://portalas.vtd.lt/