Organizuojamas konkursas biudžetinės įstaigos Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro direktoriaus pareigoms eiti, (įstaigos vadovas skiriamas 5 metams), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos –  9,90–10,20 baziniais dydžiais. Skelbimo Nr. 69548.

Specialieji reikalavimai:

1. Turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno studijų srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

3. Turėti 3 metų darbo patirtį kultūros ir meno srityje ir 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4. Mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, aiškiai ir argumentuotai pateikti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. Turėti strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, vadybos įgūdžių, mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą;

6. Mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus;

7. Mokėti naudotis technologijomis, dirbti MS Office kompiuterinės programos paketu, išmanyti dokumentų valdymą;

8. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus su biudžetinių įstaigų veikla ir kultūros politika susijusius teisės aktus valstybės ir miesto lygmeniu;

9. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiais dokumentais kultūros srityje, tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo galimybėmis, tarptautinės komunikacijos principais;

10. Žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus bei gebėti juos taikyti praktikoje;

11. Būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam;

12. Žinoti pagrindines etikos normas;

13. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta teisės aktuose, reguliuojančiuose nepriekaištingos reputacijos kriterijus.

Pretenduoti galima tik per Valstybės tarnybos departamento sistemą. Konkurso skelbimas patalpintas čia:

http://portalas.vtd.lt/lt/biudzetines-istaigos-klaipedos-kulturu-komunikaciju-centro-direktorius-biudzetines-istaigos-klaipedos-kulturu-komunikaciju-centro-direktorius-pareigines-algos-pastoviosios-dalies-koeficientu-ribos-9901020-baziniais-dydziais-322;695480.html